Пропустить доступные курсы

Доступные курсы

Descriere: cursul online ”Instrumente web asociate pentru o abordare pedagogică de învățare la distanță” urmărește familiarizarea  participanților cu instrumente  google Sites și Wakelet.

Obiective: La finalul cursului cadrele didactice vor putea:

 • să creeze și să administreze un Google Sites pentru un proiect  sau o activități din cadrul unui proiect  sau lecție;
 • să creeze un produs digital utilizând instrumentul Wakelet.
Durata: 30 ore de formare la distanță și activități practice.

Durata: 10 zile

Perioada de desfășurare: 30 noiembrie -10 decembrie.

Limba de instruire: română.

Metodologie: cursul se va desfăşoară pe platforma MOODLE și va include:

 • studiu individual al materialelor propuse;
 • realizarea sarcinilor de lucru;
 • discuţii online;
 • exerciţii interactive.

Cursul va solicita zilnic participanților timp de aproximativ 3 ore pentru studiu și realizarea activităților practice.

Evaluarea constă în aprecierea implicării participanților evidențiată prin realizarea sarcinilor de lucru și nivelul participării la discuţiile pe forum.

Certificare: Cursul se finalizează cu un Certificat (30 de ore de formare la distanță și activități practice) acordat în urma evaluării finale.

Profesorii interesați sunt invitați să se  înscrie la curs prin completarea formularului de aplicare.

Termen limită: 10 decembrie 2020.

Nota: Locurile sunt limitate. Pentru înscriere la acest curs online candidatul trebuie să fie eligibil conform condițiilor menționate. De asemenea, se va lua în considerare data și ora înscrierii online „primul venit – primul servit”.         Modulul „Echipamente periferice” reprezintă unul din modulele fundamentale în pregătirea specialităţilor din domeniul tehnicii moderne de calcul şi este responsabil, atît pentru formarea erudiţiei de tehnician, cît şi pentru cunoştinţele speciale în domeniu. Este centrat pe dezvoltarea abilităților în montarea, exploatarea, deservirea şi reparaţia diferitor tipuri de dispozitive periferice ale calculatorului personal.

Curriculum la Practica de Măsurări Electrice şi Electronice este elaborată în baza planului de învăţământ, aprobat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova la 15.08.16, nr. de înregistrare SC-56/16. 

Curriculum este bazat pe credite transferabile şi reprezintă documentul normativ de bază care descrie condiţiile învăţării şi performanţele ce trebuie atinse la disciplină, performanţe exprimate în competenţe, conţinuturi şi activităţi de învăţare. 

− F.01.O.009 – Materiale și componente pasive;

− F.02.O.010 - Desen tehnic; 

− F.03.O.011 - Electrotehnică; 

− F.03.O.012 - Dispozitive electronice; 

− F.04.O.013 – Analiza și sinteza dispozitivelor numerice 

− F.04.O.014 - Circuite analogice și de conversie

Cursul Practica la calculator II are drept scop iniţierea elevilor în problematica utilizării complexe a tehnologiilor de proiectare asistată de calculator în domeniul profesional în care ei se specializează, formarea şi dezvoltarea abilităţilor de implementare a practicilor de proiectare în cadrul activităţilor profesionale.

Acest curs oferă elevilor cunoștințe, abilități și deprinderi practice referitoare la:

 • utilizarea programelor de navigare în internet;
 • utilizarea serviciilor Internet: WWW (World Wide Web),  e-mail,  portal, chat, rețele de socializare, newsgroup, blog,  forum, e-business
 • aplicarea măsurilor de siguranță pentru folosirea internetului;
 • prelucrarea imaginilor pentru produse multimedia;
 • prelucrarea secvențelor audio-video pentru produse multimedia;
 • utilizarea interfețelor aplicațiilor de elaborare a prezentărilor electronice;
 • aplicarea efectelor prezentării.

     Crearea unui blog:

Obiectivul general al disciplinei: Familiarizarea elevilor cu principalel concepte, tehnologii atît client side cît și server side precum și cu instrumentele cel mai des folosite în programarea Web.

Obiectivele specifice, care prevede cursul sînt:

-          asimilarea mai multor tehnologii Web precum HTML, CSS, PHP;

-          utilizarea SOFT-ului Dreamweaver

-          formarea deprinderilor practice la elevi în folosirea calculatorului la elaborarea, testarea și modificarea site-urilor

-          utilizarea elementelor de mai susu în proiectarea și crearea paginilor WEB

Lecţiile vor avea un profund caracter practic prin exemplificări, aplicaţii numerice şi un bogat material didactic.


Prin studierea disciplinei Circuite electronice se urmăreşte formarea la elevi a următoarelor valori şi atitudini:

 Adaptarea la cerinţele pieţei muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice.

 Stimularea curiozităţii pentru investigarea unor fenomene sau procese.

 Dezvoltarea şi manifestarea gândirii autonome, critice şi creative în domeniul tehnic.

 Respectarea standardelor în vigoare referitoare la asigurarea calităţii produselor şi serviciilor.

 Formarea şi dezvoltarea imaginaţiei.

Studiul acestei discipline oferă elevilor cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi referitoare la citirea, reprezentarea şi interpretarea circuitelor de amplificare, cu referire, în deosebi, la modul de analiză şi sinteză a circuitelor, citirea, reprezentarea şi înţelegerea schemelor electrice, cu referire, în deosebi, la identificarea şi explicitarea simbolurilor componentelor acestora.

Studierea disciplinei în cauză are un rol important în formarea competenţelor profesionale, impactul pe care îl va avea însuşirea disciplinei este foarte mare în crearea precondiţiilor de studiere a următoarelor discipline prevăzute de planul de învăţământ şi în dezvoltarea unei cariere profesionale de succes.

Conţinuturile incluse în modulul AUTOMATIZARE CU MICROPROCESOARE oferă elevilor cunoştinţe care le vor permite să-şi dezvolte abilităţi practice privind microprocesoarele şi microcontrolerele cu utilizarea acestor circuite în componentele sistemelor de calcul.

Cursul dat este realizat pentru dezvoltarea la elevi abilitățile de distingere a tuturor tipurilor de sisteme de alimentare. La fel elevii la finele acestui curs vor avea abilitatea să distingă tipurile de transformatoare și să realizeze măsurări electrice cu ajutorul multimetrelor digitale...

Studiul acestei discipline oferă elevilor cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi referitoare la citirea, reprezentarea şi interpretarea circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale (codificatoare, decodificatoare, multiplexoare, demultiplexoare, sumatoare, comparatoare digitale, circuite basculante bistabile, numărătoare, registre, memorii, etc.), cu referire, în deosebi, la modul de analiză şi sinteză a circuitelor, citirea, reprezentarea şi înţelegerea schemelor electrice, cu referire, în deosebi, la identificarea şi explicitarea simbolurilor componentelor acestora.