Доступные курсы

Rolul modulului ” Tehnologii multimedia ” constă în formarea competenţelor şi abilităţilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru. Studiul acestui modul face ca elevii să se familarizeze cu noţiunile, metodele şi tehnicile specifice utilizării astfel încît acesta să devină un instrument curent de lucru, deosebit de util, atît în abordările practice ale celorlalte discipline – pe parcursul anilor de studiu, cît şi în activitatea ulterioară – după absolvirea studiilor.

Tehnicianul pentru exploatarea și deservirea tehnicii de calcul se implică sub îndrumare în procesul de tehnologii multimedia. Viitorul specialist se informează despre modalităţi de manipulare a datelor din baza de date.

 La finalizarea modulului, elevul va fi capabil să:

−        Instaleze tehnologii multimedia;

−        actualizeze informaţia din tehnologii multimedia;

−        recupereze informația din tehnologii multimedia.


Exersare pentru Bacalaureat Profesional

Programa Limba Străină

https://mecc.gov.md/sites/default/files/limba_franceza.pdf

                                            Competenţe specifice disciplinei 

1. Perceperea identității lingvistice și culturale proprii în context național, manifestând curiozitate și toleranță. 

2. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situaţii de comunicare orală, dovedind coeziune şi coerenţă discursivă. 

3. Lectura și receptarea textelor literare şi nonliterare prin diverse strategii, demonstrând spirit de observaţie şi atitudine creativă. 

4. Producerea textelor scrise de diferit tip, pe suporturi variate, manifestând creativitate şi responsabilitate pentru propria exprimare. 

5. Utilizarea limbii ca sistem și a normelor lingvistice (ortografice, ortoepice, lexicale, fonetice, semantice, gramaticale) în realizarea actelor comunicative, demonstrând corectitudine şi autocontrol. 

6. Integrarea experiențelor lingvistice și de lectură în contexte şcolare şi de viață, dând dovadă de atitudine pozitivă şi  interes. 

                                              

                                               UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

1.1. Argumentarea propriului statut de vorbitor al limbii române;  

1.2. Promovarea adevărului științific despre limbă, cultură și identitate națională. 

 

2.1. Elaborarea unei comunicări orale pe o temă dată;  

2.2. Realizarea unei dezbateri pe o temă de interes general; 

2.3. Susţinerea unei prezentări multimodale în faţa unui public. 

 

3.1. Aplicarea diverselor strategii de lectură; 

3.2. Rezumarea unui text literar și de graniță; 

3.3. Analiza specificului de gen și specie a textului literar și de graniță;

 3.4. Utilizarea noțiunilor de teorie literară la analiza textului literar și de graniță; 

3.5. Comentarea elementelor lexicale, stilistice și  semiotice din texte  literare și de graniță; 

3.6. Explicarea funcției cognitive, educative și estetice a textului literar și de graniță. 


4.1. Scrierea textelor metaliterare, reflexive, funcţionale,  imaginative  în bază de algoritmi și scheme;

 4.2. Respectarea rigorilor grafice la elaborarea textelor scrise. 


5.1. Perceperea normei drept standard al limbii și model de reglementare a activității verbal; 

5.2. Rezolvarea cazurilor dificile de ortografiere; 

5.3.Respectarea  normelor în textele redactate în stiluri funcționale diferite. 


6.1. Aplicarea experiențelor literare în diferite circumstanțe ale comunicării orale și scrise; 

6.2. Producerea textelor cu caracter funcțional și aplicativ prin utilizarea resurselor digitale/ media. 

 

 

Bun venit la cursul în Crearea site-urilor WEB

A vorbi despre limba română este ca o duminică. Limba română este patria mea. De aceea, pentru mine, muntele munte se numeşte, de aceea, pentru mine, iarba iarbă se spune, de aceea, pentru mine, izvorul izvorăşte, de aceea, pentru mine, viaţa se trăieşte. (Nichita Stănescu)

     Studiul limbii române în acest an se va orienta spre realizarea competențelor ce țin de cultura lingvistică și cea a comunicării prin analiza lingvistică a diferitelor tipuri de texte literare și nonliterare. Analiza se va face în baza unor fragmente elocvente din textele studiate, antrenându-se în discuție aspecte fonetice, lexicale, gramaticale, stilistice și grafice.Activitățile didactice de studiere a limbii și literaturii române se vor sprijini pe cunoștințele, capacitățile și atitudinile elevilor obținute anterior, dar, în liceu, vor avea caracter complex și vor viza nu doar constatarea/menționarea unui fenomen atestat în limba română, ci, mai ales, descifrarea faptului de limbă în diverse texte și reflectarea lui în surse lexicografice de documentare pentru evitarea greșelilor de exprimare. Un accent sporit se va pune pe particularitățile de limbaj în diverse stiluri funcționale, pe norme de exprimare corectă și cultivare a vorbirii orale și scrise.
     Curriculumul la Limba și literatura română pentru clasa a X-a propune studiul unor opere literare în baza cărora se va aprofunda conștientizarea procesului de receptare, se vor achiziționa cunoștințele teoretice necesare demersului interpretativ personalizat al operei ca text. Conținuturile educaționale la literatura română, axate pe noțiunile de teorie literară, în special din aria genurilor și speciilor literare, identificabile în operă, vor fi orientate spre realizarea competențelor specifice disciplinei școlare Limba și literatura română, indicate în acest document.

     Studiul limbii române va include câteva subiecte generale de istorie a limbii române: etapele de evoluție, contribuția scriitorilor la constituirea normei literare.

     Educația lingvistică în clasa a XII-a va definitiva crearea unei viziuni de ansamblu asupra limbii române ca idiom, constituit și utilizat de secole, idiom în care s-au scris și în care s-au tradus opere literare și științifice.

     Educația literar-artistică vizează studiul evolutiv al literaturii române în planul curentelor literare moderniste și a postmodernismului. Acestea vor fi studiate în prima jumătate a anului școlar. În cea de a doua jumătate a anului școlar, se va recurge la studiul personalității și creației literare a 2-4 scriitori consacrați din literatura română. Se vor studia opere de referință, de regulă, diverse ca gen, specie, atitudine, mesaj, structură, particularitățile de gen, specie, curent literar, teme, motive, probleme la care se adaugă notele distincte ale personalității (individualității) autorului în interpretarea exegetică și cea proprie.

II. Competenţe specifice disciplinei istoria românilor şi universală

 1. Utilizarea limbajului istoric în diverse situaţii de învăţare şi de viaţă, respectând cultura comunicării. 

2. Amplasarea în timp şi spaţiu a evenimentelor, proceselor, fenomenelor, demonstrând înţelegerea continuităţii şi schimbării în istorie

. 3. Analiza critică a informaţiei din diferite surse, pornind de la cultura istorică, manifestând poziţia cetăţeanului activ şi responsabil. 

4. Determinarea relaţiei de cauzalitate în istorie, dând dovadă de gândire logică şi spirit critic.

 5. Valorificarea trecutului istoric şi a patrimoniului cultural, manifestând respect faţă de ţară şi de neam.

I. Competenţe specifice disciplinei istoria românilor şi universală 

1. Utilizarea limbajului istoric în diverse situaţii de învăţare şi de viaţă, respectând cultura comunicării.

 2. Amplasarea în timp şi spaţiu a evenimentelor, proceselor, fenomenelor, demonstrând înţelegerea continuităţii şi schimbării în istorie. 

3. Analiza critică a informaţiei din diferite surse, pornind de la cultura istorică, manifestând poziţia cetăţeanului activ şi responsabil.

 4. Determinarea relaţiei de cauzalitate în istorie, dând dovadă de gândire logică şi spirit critic. 5. Valorificarea trecutului istoric şi a patrimoniului cultural, manifestând respect faţă de ţară şi de neam

Competenţe specifice disciplinei

1.      Perceperea identității lingvistice și culturale proprii în context național, manifestând curiozitate și toleranță.

2.      Participarea la interacțiuni verbale în diverse situaţii de comunicare orală, dovedind  coeziune şi coerenţă discursivă.

3.      Lectura și receptarea textelor literare şi nonliterare prin diverse strategii, demonstrând spirit de observaţie şi atitudine creativă.

4.      Producerea textelor scrise de diferit tip, pe suporturi variate, manifestând creativitate şi responsabilitate pentru propria exprimare.

5.      Utilizarea limbii ca sistem și a normelor lingvistice (ortografice, ortoepice, lexicale, fonetice, semantice, gramaticale) în realizarea actelor comunicative, demonstrând corectitudine şi autocontrol.

6.      Integrarea experiențelor lingvistice și de lectură în contexte şcolare şi de viață, dând dovadă de atitudine pozitivă şi  interes.

Distribuirea orelor pentru semestrul I


Unitățile de învățare

Nr.de ore

Evaluări

Observații

EI

ES

Unitatea I

12

2

 

 

Unitatea II

8

 

 

 

Unitatea III

6

 

2

 

Unitatea IV

14

 

2

 

Unitatea V

8

 

 

 

Unitatea VI

4

 

2

 


Bibliografie

 

 1. Curriculum Național, Aria curriculară Limbă și Comunicare, Disciplina Limba și literatura română, clasele X-XII, Chișinău, 2019
 2. Ghid de implementare a Curriculumului, Limba și literatura română, clasele a X-a – a-XII-a, Chișinău, 2019,
 3. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la Limba și literatura română

 


             ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

 

Statutul

disciplinei

 

Aria curriculară

 

Clasa

Nr. de ore pe săptămână

 

Nr. de ore pe an

Obligatorie

Limbă și comunicare

XII

2

60

 

Modulul

Numarul de ore

Evaluare

Initială

Formativă

Sumativă

Modulul 1

16

1

1

 

Modulul 2

6

 

1

 

Modulul 3

8

 

 

1

Modulul 4

6

 

1

 

Modulul 5

16

 

1

 

Modulul 6

8

 

 

1

 

II.    COMPETENȚE SPECIFICE

    CS 1.  Competența lingvistică: utilizarea resurselor lingvistice formale în realizarea actelor comunicative, manifestând flexibilitate și autocontrol

    CS 2.  Competența sociolingvistică: actualizarea resurselor lingvistice în diverse situaţii de comunicare, valorificând dimensiunea socială a limbii

    CS 3.  Competența pragmatică: integrarea resurselor lingvistice în contexte cotidiene și imprevizibile, demonstrând precizie și fluență discursive           

CS 4.  Competenţa (pluri/inter)culturală: integrarea trăsăturilor specifice culturii limbilor țintă în contexte de comunicare interculturală,   

                exprimând empatie/ toleranță și acceptare a diversității culturale

 

Unitati de competenta

Receptarea mesajelor orale/audiovizuale

Componenta fonologică

1.1. Delimitarea prin audiere a structurilor fonetice specifice limbii străine rostite clar și corect

Componenta  lexicală  și  semantic

1.2. Recunoașterea structurilor lexicale specifice în diverse contexte

Componenta gramaticală

1.3.Diferențierea structurilor gramaticale studiate în contexte uzuale

 

Producerea mesajelor orale

Medierea

Componenta fonologică:

1.2. Aplicarea cu suficientă exactitate a unităților și trăsăturilor fonetice specifice limbii străine în diverse contexte uzuale

Componenta semantică

Componenta lexicală

1.3. Utilizarea eficientă a unui repertoriu de mijloace lingvistice și lexicale în diverse situații cotidiene

Componenta gramaticală

 Integrarea eficientă a sintagmelor gramaticale frecvent utilizate în contexte uzuale

Receptarea mesajelor scrise/audiovizuale

 Componenta ortografică

1.4.  Discriminarea normelor de ortografie specifice limbii străine din diverse mesaje

Componenta lexicală și semantică:

1.5. Definirea sensului cuvintelor și expresiilor necunoscute prin diverse mijloace

Componenta gramaticală

1.6.Integrarea eficientă a sintagmelor gramaticale frecvent utilizate în contexte uzuale

Receptarea mesajelor scrise/audiovizuale

Componenta ortografică

1.7.Discriminarea normelor de ortografie specifice limbii străine din diverse mesaje

Componenta lexicală și semantică:

1.8. Definirea sensului cuvintelor și expresiilor necunoscute prin diverse mijloace

Componenta gramaticală

1.9. Racordarea structurilor gramaticale studiate la situații corespunzătoare

Producerea mesajelor scrise/online

Medierea

 Componenta ortografică

1.10.        Respectarea normelor de scriere specifice limbii străine în diverse contexte

Componenta gramaticală

1.11.     Integrarea cu suficientă corectitudine a structurilor gramaticale studiate în contexte familiare

Receptarea mesajelor orale/scrise/audiovizuale

2.1. Recunoașterea actelor de vorbire utile în mesaje orale sau scrise, exprimate de interlocutor în limbaj standard

2.2. Interpretarea imaginilor, shemelor, semnelor de orientare în spațiu, însoțite de instrucțiuni simple

2.3. Selectarea strategiilor adecvate scopului şi tipului de mesaj  sau  conversație

2.4. Descifrarea instrucțiunilor din diverse tipuri de documente

Producerea mesajelor orale/scrise/online

Medierea

2.5. Explorarea repertoriului socio-cultural în diverse situații de comunicare, în dependență de rol și relatiile cu interlocutorii

2.6. Utilizarea limbajului verbal și non-verbal pentru a argumenta un punct de vedere potrivit contextului social

2.7. Adaptarea resurselor lingvistice pentru a redacta documente de uz curent folosind un limbaj standard sau neutru

Interacțiunea orală/scrisă/online

Medierea

 2.8.    Inițierea conversațiilor pe teme de interes utilizând un limbaj adecvat , specific comunicării spontane și autentice

2.9.   Respectarea normelor socioculturale în dependență de rol şi relațiile cu interlocutorii

2.10.  Utilizarea eficientă a tehnicilor și strategiilor argumentative în redactarea textelor funcționale

2.11. Traducerea informației relevante din texte funcționale scurte din limba maternă în limba străină studiată și viceversa

 Receptarea mesajelor orale/scrise/online

 3.1. Înțelegerea conținutul informațiilor din filme, programe televizate și/ sau radiodifuzate cu referire la subiecte cotidiene cunoscute, articulate clar și cu un debit lent

3.2. Selectarea informațiilor relevante unei sarcini specifice dintr-un text de lungime medie

3.3. Recunoașterea structurii diferitor tipuri de texte

Producerea mesajelor orale/scrise/online

3.4. Organzarea resurselor lingvistice pentru a produce texte funcţionale simple în contexte cotidiene

3.5. Descrierea unui eveniment din viața cotidiană cu ajutorul frazelor scurte și clare

3.6. Inițierea unei narațiuni / descrieri simple în baza unei succesiuni de repere cu referire la subiecte variate din viața cotidiană

Interacțiunea orală/scrisă/online

3.7. Integrarea resurselor lingvistice în schimburi de informaţii pregătite și/sau spontane cu referiré la subiecte familiare de interes personal şi general

3.8. Participarea în interacţiuni scrise/ on-line cu referire la subiecte de ordin cotidian şi de interes general

3.9. Utilizarea resurselor lingvistice în schimburi de informații detaliate pentru a realiza sarcini comune de grup și/sau activități on-line

Medierea culturală orală/scrisă/online

3.10. Rezumarea informației esențiale din textele scrise, într-un limbaj simplu, cu referire la subiecte de ordin personal/ cotidian

3.11. Prezentarea structurată a rezultatelor unui sondaj

3.12. Parafrazarea simplă a evenimentelor cotidiene, prezentate în programe de televiziune şi/sau secvențe video simple, articulate lent şi clar

3.13. Traducerea orală a textelor informative și argumentative simple, cu referire la subiecte de ordin personal, familiar și/sau profesional

Receptarea mesajelor orale/scrise/online

4.1.  Distingerea ideilor principale și valorilor umane în texte literare/ nonliterare, piese muzicale  

4.2.  Recunoașterea  aspectelor  culturale specifice spațiului limbilor țintă pe subiecte de ordin personal și general

Producerea mesajelor orale/scrise/online

4.3.  Corelarea emoțiilor personajelor din povestiri, filme, piese de teatru cu experiența personală sau cu cea a altor persoane

4.4.  Compararea aspectelor culturale  specifice țării limbii studiate și țării de origine

4.5.  Utilizarea repertoriului lingvistic variat pentru a redacta texte pe teme de cultură

Interacțiunea orală/scrisă/online

4.6.Integrarea unor  norme culturale specifice țării limbii studiate utilizate frecvent în contexte variate de comunicare

4.7.Alegerea strategiilor pertinente contextului social pentru a depăşi posibile obstacole în comunicare interculturală legate de stereotipuri şi prejudecăţi

Medierea culturală orală/scrisă/online

4.8.Identificarea problemelor-cheie în situații de dezacord din motive culturale, pe subiecte cunoscute,  solicitând confirmări și/sau explicații

4.9.Integrarea normelor de comportament politicos specifice culturii limbii țintă pentru a transpune oral mesajul conversației pe subiecte de interes personal


I.             ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

 

Statutul

disciplinei

 

Aria curriculară

 

Clasa

Nr. de ore pe săptămână

 

Nr. de ore pe an

Obligatorie

Limbă și comunicare

XI

2

60

 

Modulul

Numarul de ore

Evaluare

Initială

Formativă

Sumativă

Modulul 1

10

1

1

 

Modulul 2

10

 

1

 

Modulul 3

10

 

 

1

Modulul 4

14

 

 

 

Modulul 5

6

 

1

 

Modulul 6

10

 

 

1

 

II.    COMPETENȚE SPECIFICE

    CS 1.  Competența lingvistică: utilizarea resurselor lingvistice formale în realizarea actelor comunicative, manifestând flexibilitate și autocontrol

    CS 2.  Competența sociolingvistică: actualizarea resurselor lingvistice în diverse situaţii de comunicare, valorificând dimensiunea socială a limbii

    CS 3.  Competența pragmatică: integrarea resurselor lingvistice în contexte cotidiene și imprevizibile, demonstrând precizie și fluență discursive           

CS 4.  Competenţa (pluri/inter)culturală: integrarea trăsăturilor specifice culturii limbilor țintă în contexte de comunicare interculturală,   

                exprimând empatie/ toleranță și acceptare a diversității culturale

 

Unitati de competenta

Receptarea mesajelor orale/audiovizuale

Componenta fonologică

1.1. Delimitarea prin audiere a structurilor fonetice specifice limbii străine rostite clar și corect

Componenta  lexicală  și  semantic

1.2. Recunoașterea structurilor lexicale specifice în diverse contexte

Componenta gramaticală

1.3.Diferențierea structurilor gramaticale studiate în contexte uzuale

 

Producerea mesajelor orale

Medierea

Componenta fonologică:

1.2. Aplicarea cu suficientă exactitate a unităților și trăsăturilor fonetice specifice limbii străine în diverse contexte uzuale

Componenta semantică

Componenta lexicală

1.3. Utilizarea eficientă a unui repertoriu de mijloace lingvistice și lexicale în diverse situații cotidiene

Componenta gramaticală

 Integrarea eficientă a sintagmelor gramaticale frecvent utilizate în contexte uzuale

Receptarea mesajelor scrise/audiovizuale

 Componenta ortografică

1.4.  Discriminarea normelor de ortografie specifice limbii străine din diverse mesaje

Componenta lexicală și semantică:

1.5. Definirea sensului cuvintelor și expresiilor necunoscute prin diverse mijloace

Componenta gramaticală

1.6.Integrarea eficientă a sintagmelor gramaticale frecvent utilizate în contexte uzuale

Receptarea mesajelor scrise/audiovizuale

Componenta ortografică

1.7.Discriminarea normelor de ortografie specifice limbii străine din diverse mesaje

Componenta lexicală și semantică:

1.8. Definirea sensului cuvintelor și expresiilor necunoscute prin diverse mijloace

Componenta gramaticală

1.9. Racordarea structurilor gramaticale studiate la situații corespunzătoare

Producerea mesajelor scrise/online

Medierea

 Componenta ortografică

1.10.        Respectarea normelor de scriere specifice limbii străine în diverse contexte

Componenta gramaticală

1.11.     Integrarea cu suficientă corectitudine a structurilor gramaticale studiate în contexte familiare

Receptarea mesajelor orale/scrise/audiovizuale

2.1. Recunoașterea actelor de vorbire utile în mesaje orale sau scrise, exprimate de interlocutor în limbaj standard

2.2. Interpretarea imaginilor, shemelor, semnelor de orientare în spațiu, însoțite de instrucțiuni simple

2.3. Selectarea strategiilor adecvate scopului şi tipului de mesaj  sau  conversație

2.4. Descifrarea instrucțiunilor din diverse tipuri de documente

Producerea mesajelor orale/scrise/online

Medierea

2.5. Explorarea repertoriului socio-cultural în diverse situații de comunicare, în dependență de rol și relatiile cu interlocutorii

2.6. Utilizarea limbajului verbal și non-verbal pentru a argumenta un punct de vedere potrivit contextului social

2.7. Adaptarea resurselor lingvistice pentru a redacta documente de uz curent folosind un limbaj standard sau neutru

Interacțiunea orală/scrisă/online

Medierea

 2.8.    Inițierea conversațiilor pe teme de interes utilizând un limbaj adecvat , specific comunicării spontane și autentice

2.9.   Respectarea normelor socioculturale în dependență de rol şi relațiile cu interlocutorii

2.10.  Utilizarea eficientă a tehnicilor și strategiilor argumentative în redactarea textelor funcționale

2.11. Traducerea informației relevante din texte funcționale scurte din limba maternă în limba străină studiată și viceversa

 Receptarea mesajelor orale/scrise/online

 3.1. Înțelegerea conținutul informațiilor din filme, programe televizate și/ sau radiodifuzate cu referire la subiecte cotidiene cunoscute, articulate clar și cu un debit lent

3.2. Selectarea informațiilor relevante unei sarcini specifice dintr-un text de lungime medie

3.3. Recunoașterea structurii diferitor tipuri de texte

Producerea mesajelor orale/scrise/online

3.4. Organzarea resurselor lingvistice pentru a produce texte funcţionale simple în contexte cotidiene

3.5. Descrierea unui eveniment din viața cotidiană cu ajutorul frazelor scurte și clare

3.6. Inițierea unei narațiuni / descrieri simple în baza unei succesiuni de repere cu referire la subiecte variate din viața cotidiană

Interacțiunea orală/scrisă/online

3.7. Integrarea resurselor lingvistice în schimburi de informaţii pregătite și/sau spontane cu referiré la subiecte familiare de interes personal şi general

3.8. Participarea în interacţiuni scrise/ on-line cu referire la subiecte de ordin cotidian şi de interes general

3.9. Utilizarea resurselor lingvistice în schimburi de informații detaliate pentru a realiza sarcini comune de grup și/sau activități on-line

Medierea culturală orală/scrisă/online

3.10. Rezumarea informației esențiale din textele scrise, într-un limbaj simplu, cu referire la subiecte de ordin personal/ cotidian

3.11. Prezentarea structurată a rezultatelor unui sondaj

3.12. Parafrazarea simplă a evenimentelor cotidiene, prezentate în programe de televiziune şi/sau secvențe video simple, articulate lent şi clar

3.13. Traducerea orală a textelor informative și argumentative simple, cu referire la subiecte de ordin personal, familiar și/sau profesional

Receptarea mesajelor orale/scrise/online

4.1.  Distingerea ideilor principale și valorilor umane în texte literare/ nonliterare, piese muzicale  

4.2.  Recunoașterea  aspectelor  culturale specifice spațiului limbilor țintă pe subiecte de ordin personal și general

Producerea mesajelor orale/scrise/online

4.3.  Corelarea emoțiilor personajelor din povestiri, filme, piese de teatru cu experiența personală sau cu cea a altor persoane

4.4.  Compararea aspectelor culturale  specifice țării limbii studiate și țării de origine

4.5.  Utilizarea repertoriului lingvistic variat pentru a redacta texte pe teme de cultură

Interacțiunea orală/scrisă/online

4.6.Integrarea unor  norme culturale specifice țării limbii studiate utilizate frecvent în contexte variate de comunicare

4.7.Alegerea strategiilor pertinente contextului social pentru a depăşi posibile obstacole în comunicare interculturală legate de stereotipuri şi prejudecăţi

Medierea culturală orală/scrisă/online

4.8.Identificarea problemelor-cheie în situații de dezacord din motive culturale, pe subiecte cunoscute,  solicitând confirmări și/sau explicații

4.9.Integrarea normelor de comportament politicos specifice culturii limbii țintă pentru a transpune oral mesajul conversației pe subiecte de interes personal


matematica  regina științelor.....

Chimia- stiinta despre substante, structuralor, proprietatile lor si transformarile lor

English tests

Este incontestabil locul și rolul pe care îl ocupă calculatorul în societate, în viața cotidiană și în munca fiecărui meseriaș. Utilizarea calculatorului și a tehnologiilor informatice în activitatea oricărei organizații este una tot mai accentuată. Această dinamică solicită cunoașterea unei serii de elemente fundamentale în domeniul calculatoarelor, a rețelelor de calculatoare și al celorlalte echipamente informatice utilizate. Tehnologiile informatice asigură o informare rapidă și exactă atât a utilizatorilor interni, cât și a celorlalți utilizatori. Astăzi, nimeni nu mai concepe activitatea oricărei entități fără a utiliza mijloace informatice necesare și alte programe destinate oferirii unui suport tehnic modern acestei științe.

Administrarea disciplinei Limba și literatura română

Nr. de ore pe săptămână

Nr. de ore pe an

4/3

90


Distribuirea orelor pentru semestrul I și II

Unitățile de învățare

Nr.de ore

Evaluări

Observații

EI

ES

Unitatea I

14

2

2

 

Unitatea II

12

 

2

 

Unitatea III

16

 

2

 

Unitatea IV

12

 

2

 

Unitatea V

10

 

2

 

Unitatea VI

10

 

2

 

Unitatea VII

8

 

2

 

Unitatea VIII

10

 

2

 


Bibliografie

· Curriculum la disciplina Limba și literatura română în instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale, învățământ liceal, ediția 2019; 

· Manualul Limba și literatura română, autori Cristei T., Objelean L., Stahi G., Cazacu T., Iordăchescu I.., aprobat de MECC, Chișinău: Lumina, 2012;


     În anul II (clasa a XI-a), studiul limbii se va axa pe texte nonliterare și literare, publicistice și de utilitate socială, urmărindu-se descifrarea diferitelor aspecte de structurare și organizare a acestora. Paralel cu studiul textelor, se vor aborda probleme de ortografie, lexic, gramatică funcțională și stilistică. O atenție mai mare se va acorda modalității individuale de exprimare în producerea comunicării orale și scrise prin aspectele aplicative – de elaborare și lansare a textelor orale și scrise (comunicări, referate, rezumate, teze), dar și de definire a neologismelor, de analiză a posibilităților de exprimare în discurs a diferitelor idei.

     Conținuturile educației literare vizează procesul evolutiv al literaturii române ca fenomen artistic, ce se sincronizează cu literatura universală, grație celor mai reprezentative curente culturale și literare.Elevii vor putea înțelege și urmări specificul evoluției valorice în timp a literaturii române, angajând și interpretând opere de referință pentru fiecare curent cultural și literar ce s-a manifestat în literatura națională. În felul acesta, se va atinge și scopul elevului de a înțelege și a apropria opera în raport cu anumite formule estetice ale timpului. În baza studierii textelor artistice încadrate în curente literare, elevii vor fi antrenați în activitatea de receptare și interpretare a valorilor spirituale general-umane din cadrul culturii și literaturii române. Vorbirea și scrierea ca abilități de comunicare și de viață, formarea elevului-interpret al operei literare și al literaturii ca artă a cuvântului vor constitui o prioritate.

Competențe:


Administrarea disciplinei 

Statutul

disciplinei

 

Aria curriculară

 

Clasa

Nr. de ore pe săptămână

 

Nr. de ore pe an

Obligatorie

Limbă și comunicare

X

3

90

 

Modulul

Numarul de ore

Evaluare

Initială

Formativă

Sumativă

Modulul 1

16

1

1

 

Modulul 2

14

 

1

 

Modulul 3

16

 

 

1

Modulul 4

18

 

1

 

Modulul 5

12

 

1

 

Modulul 6

14

 

 

1

 

I.       COMPETENȚE SPECIFICE

    CS 1.  Competența lingvistică: utilizarea resurselor lingvistice formale în realizarea actelor comunicative, manifestând flexibilitate și autocontrol

    CS 2.  Competența sociolingvistică: actualizarea resurselor lingvistice în diverse situaţii de comunicare, valorificând dimensiunea socială a limbii

    CS 3.  Competența pragmatică: integrarea resurselor lingvistice în contexte cotidiene și imprevizibile, demonstrând precizie și fluență discursive           

CS 4.  Competenţa (pluri/inter)culturală: integrarea trăsăturilor specifice culturii limbilor țintă în contexte de comunicare interculturală,   

                exprimând empatie/ toleranță și acceptare a diversității culturale

 

Unitati de competenta

Receptarea mesajelor orale/audiovizuale

Componenta fonologică

1.1. Distingerea structurilor și trăsăturilor fonetice, specifice limbii străine, rostite clar și corect

Componenta  lexicală  și  semantică

1.2. Identificarea sensului cuvintelor și expresiilor uzuale din contexte cotidiene

Componenta gramaticală

1.3. Discriminarea structurilor gramaticale specifice limbii străine utilizate frecvent în situații cotidiene

Producerea mesajelor orale

Medierea

Componenta fonologică

1.4. Aplicarea structurilor fonologice specifice limbii străine pentru a transmite mesaje uzuale în mod clar și coerent

Componenta semantică

Componenta  lexicală

1.5. Utilizarea unui repertoriu semantic și lexical corespunzător pentru a formula mesaje clare și coerente

Componenta gramaticală

1.6. Folosirea suficient de corectă a structurilor gramaticale utilizate frecvente în situații uzuale

Receptarea mesajelor scrise/audiovizuale

Componenta ortografică

1.7. Recunoașterea normelor de ortografie specifice limbii străine din contexte   familiare

Componenta lexicală și semantică

1.8   Deducerea sensului unor cuvinte și expresii necunoscute din contexte uzuale

Componenta gramaticală

1.9 Distingerea structurilor gramaticale, specifice limbii străine, utilizate frecvent în situații previzibile

Producerea mesajelor scrise/online

Medierea

Componenta ortografică

1.10. Respectarea regulilor de ortografie, specifice limbii străine, în scrierea corectă a mesajelor

Componenta gramaticală

1.11. Aplicarea  normelor gramaticale specifice limbii străine  în scrierea corectă a  mesajelor

Receptarea mesajelor orale/scrise/audiovizuale

2.1. Recunoașterea actelor de vorbire utile pentru diverse situații de comunicare

2.2. Descifrarea instrucțiunilor scurte, în  baza imaginilor sau schemelor prezentate

2.3. Identificarea strategiilor adecvate scopului şi tipului de mesaj sau  conversație

2.4. Selectarea informației relevante din documentele de uz curent

Producerea mesajelor orale/scrise/online

Medierea

2.5. Explorarea repertoriului socio-cultural în diverse situații de comunicare

2.6. Utilizarea limbajului verbal și non-verbal pentru a susține un punct de vedere, conform situației de comunicare

2.7. Adaptarea resurselor lingvistice pentru a redacta texte funcționale scurte, folosind un limbaj standard

Interacțiunea orală/scrisă/online

Medierea

2.8.   Inițierea unei conversații, adaptând structurile lingvistice specifice comunicării spontane și autentice la diverse contexte sociale

2.9.   Respectarea normelor socioculturale în dependență de rol şi relațiile cu interlocutorii

2.10. Utilizarea eficientă a conectorilor logici și a altor elemente de relaţie în redactarea textelor funcționale

2.11. Traducerea informației relevante din texte funcționale scurte (etichete, notițe, mesaje telefonice, anunțuri publice), din limba maternă în limba străină și viceversa

Receptarea mesajelor orale/scrise/online

3.1. Distingerea informațiilor pertinente din scrieri cotidiene

3.2. Înțelegerea mesajului principal din conversaţii cotidiene articulate clar, solicitând repetarea unor cuvinte sau a unor expresii neînțelese

3.3. Recunoașterea structurii convenționale a unui text în fluxul actului comunicativ

Producerea mesajelor orale/scrise/online

3.4. Organizarea resurselor lingvistice în mod flexibil pentru a descrie simplu şi direct subiecte din domeniul cotidian

3.5. Crearea anunţurilor mici cu referire  la subiecte familiare de ordin cotidian

3.6. Explicarea punctelor principale ale unei idei/ probleme în contexte cotidiene

3.7. Utilizarea, în mod flexibil, a resurselor lingvistice pentru a elabora cereri/ avize cu referire la subiecte din domeniul personal/ profesional

Interacțiunea orală/scrisă/online

3.8. Implementarea resurselor lingvistice pentru a oferi detalii în cadrul unei discuții de ordin cotidian

3.9. Participarea în cadul unor interacţiuni scrise/ on-line cu detalieri relevante de ordin personal şi cotidian

3.10. Utilizarea resurselor lingvistice pentru a realiza sarcini comune simple în cadrul grupului și/sau în activități on-line

Medierea orală/scrisă/online

3.11. Rezumarea informaţiei principale, în termeni proprii, din texte scrise cu referire la subiecte din viața cotidiană

3.12. Interpretarea informațiilor relevante, prezentate în diagrame, cu referire la subiecte de ordin cotidian

3.13. Rezumarea mesajelor simple, articulate lent şi clar, din programele de știri televizate sau emisiuni radio

3.14. Traducerea orală, cu aproximaţie, a conţinutului unui text informativ simplu, cu referire la subiecte de ordin cotidian

Receptarea mesajelor orale/scrise/online

4.1.  Identificarea sensului global și de detaliu cu referire la subiecte de ordin personal sau general în texte literare/ nonliterare, piese muzicale

4.2.  Distingerea aspectelor culturale  pe subiecte de ordin personal specifice culturii limbii țintă

Producerea mesajelor orale/scrise/online

4.3.Caracterizarea personajelor și temelor principale din texte literare/ nonliterare studiate

4.4.       Justificarea opiniilor,  impresiilor, emoțiilor personale, cu referire la secvențe  din opera literară sau artistică

4.5.       Emiterea de ipoteze cu referire la proximitatea sau distanța culturală între țara de origine și țara limbii studiate

4.6.  Integrarea structurilor lexicale, formelor gramaticale, conectorilor logici uzuali în elaborarea textelor imaginare și funcționale pe teme de cultură

Interacțiunea orală/scrisă/online

4.7.   Aplicarea normelor uzuale de comportamente  specifice culturii țării limbii studiate pe subiecte de interes personal și general

4.8.       Participarea la conversații  pentru  schimb de impresii și opinii referitoare la texte literare/ nonliterare, texte de artă, piese muzicale, filme, fenomene culturale studiate

Medierea culturală orală/scrisă/online

4.9.Implicarea personală în schimburi interculturale cu referire la valori și comportamente specifice limbii și culturii studiate

4.10.Gestionarea schimbului intercultural,  în termeni simpli, pentu a prezenta persoane de diferite culturi, anticipând neînțelegeri de ordin cultural                                                                                                                                           


Unitatea de curs Studiul materialelor are ca obiectiv general pregătirea specialistului calificat capabil să asigure funcționarea eficientă a organelor de mașini industriale prin intermediul competențelor de cunoaștere a rezistenței materialelor. Importanță majoră în realizarea obiectivului constă în asigurarea trasabilității și uniformității măsurărilor la locul de muncă. Pentru a dezvolta competențe specifice disciplinei este necesar ca elevul să posede cunoștințe și abilități acumulate în cadrul următoarelor unităţi de curs:

-          Matematica;

-          Fizica;

-          Chimia;

-          Bazele metrologiei;

-          Grafică inginerească;

-          Desen tehnic;

-          Inițierea în specialitate.


Este incontestabil locul și rolul pe care îl ocupă calculatorul în societate, în viața cotidiană și în munca fiecărui meseriaș. Utilizarea calculatorului și a tehnologiilor informatice în activitatea oricărei organizații este una tot mai accentuată. Această dinamică solicită cunoașterea unei serii de elemente fundamentale în domeniul calculatoarelor, a rețelelor de calculatoare și al celorlalte echipamente informatice utilizate. Tehnologiile informatice asigură o informare rapidă și exactă atât a utilizatorilor interni, cât și a celorlalți utilizatori. Astăzi, nimeni nu mai concepe activitatea oricărei entități fără a utiliza mijloace informatice necesare și alte programe destinate oferirii unui suport tehnic modern acestei științe.

Resursele fizice ale sistemelor de calcul contemporane posedă caracteristici tehnice extraordinare şi pot fi utilizate în cele mai diverse scopuri. Însă aceste resurse fără compartimentul logic de sistem (software de sistem) întâmpină dificultăţi majore în relaţiile cu mediul în care trebuie să funcţioneze. Acesta este motivul principal al creării sistemelor de operare, destinaţia cărora este administrarea (gestiunea, controlul) resurselor tehnice principale şi asigurarea unei interfeţe comode (plăcute, prieteneşti) între utilizator şi calculator. Curriculumul modular „Sisteme de operare” este un document normativ şi obligatoriu pentru realizarea procesului de pregătire a tehnicienilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar, care vor elabora diverse aplicații în conformitate cu sarcinile de lucru. Scopul studierii acestui modul constă în formarea competenţei profesionale specifice privind dezvoltarea deprinderilor practice pentru înţelegerea modului de instalare, configurare, optimizare şi întreţinere a sistemelor de operare. De asemenea, modulul contribuie la formularea și la rezolvarea problemelor din domeniul sistemelor de operare.

Rolul modulului ” Tehnologii multimedia ” constă în formarea competenţelor şi abilităţilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru. Studiul acestui modul face ca elevii să se familarizeze cu noţiunile, metodele şi tehnicile specifice utilizării astfel încît acesta să devină un instrument curent de lucru, deosebit de util, atît în abordările practice ale celorlalte discipline – pe parcursul anilor de studiu, cît şi în activitatea ulterioară – după absolvirea studiilor.

Tehnicianul pentru exploatarea și deservirea tehnicii de calcul se implică sub îndrumare în procesul de tehnologii multimedia. Viitorul specialist se informează despre modalităţi de manipulare a datelor din baza de date.

 La finalizarea modulului, elevul va fi capabil să:

−        Instaleze tehnologii multimedia;

−        actualizeze informaţia din tehnologii multimedia;

−        recupereze informația din tehnologii multimedia.


Curriculumul stagiului de practică „Practica de instruire II (măsurări electrice și electronice)” este parte componentă a programului de formare profesională la componenta de specialitate în conformitate cu Planul de învățământ aprobat de Ministerul Educației, număr de înregistrare SC-21/16 din 05 iulie 2016, la specialitatea 71570 – Metrologie și certificarea conformității, calificarea 311121 – Tehnician metrolog, termen de studii 4 ani. Curriculumul stagiului de practică „Practica de instruire II (măsurări electrice și electronice)”, specialitatea; 71570 Metrologie și certificarea conformității, se încadrează în aria stagiilor de practică şi se efectuează în semestrul VI, în volum de 60 ore (2 credite).

Practica de inițiere în calcuator

Disciplina «Circuite analogice și de conversie» este centrată pe cunoașterea fenomenelor electrice și magnetice din punct de vedere al aplicațiilor tehnice, a metodelor de calcul ale circuitelor electronice, rezolvarea problemelor cu caracter practic, explorarea și experimentarea dirijată a circuitelor analogice și acumularea deprinderilor practice de montaj a circuitelor electrice.

Studiul acestei discipline oferă elevilor cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi referitoare la citirea, reprezentarea şi interpretarea circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale (codificatoare, decodificatoare, multiplexoare, demultiplexoare, sumatoare, comparatoare digitale, circuite basculante bistabile, numărătoare, registre, memorii, etc.), cu referire, în deosebi, la modul de analiză şi sinteză a circuitelor, citirea, reprezentarea şi înţelegerea schemelor electrice, cu
referire, în deosebi, la identificarea şi explicitarea simbolurilor componentelor acestora.

 Competențele profesionale specifice disciplinei

CS1. Cunoașterea standardelor cu referire la modul de asamblare a circuitelor electronice, termenilor și simbolurilor specifice, a normelor de reprezentare și a materialelor folosite la executarea circuitelor electronice.

CS2. Identificarea circuitelor electronice.

CS3. Verificarea montajelor cu circuite electronice. CS4. Măsurarea parametrilor electrici ai circuitelor. CS5. Explicarea funcționării circuitelor electronice. CS6. Interpretarea rezultatelor obținute.


Competențele profesionale specifice disciplinei

CS1. Cunoașterea standardelor cu referire la modul de asamblare a circuitelor electronice, termenilor și simbolurilor specifice, a normelor de reprezentare și a materialelor folosite la executarea circuitelor electronice.

CS2. Identificarea circuitelor electronice.

CS3. Verificarea montajelor cu circuite electronice. CS4. Măsurarea parametrilor electrici ai circuitelor. CS5. Explicarea funcționării circuitelor electronice. CS6. Interpretarea rezultatelor obținute.


Resursele fizice ale sistemelor de calcul contemporane posedă caracteristici tehnice extraordinare şi pot fi utilizate în cele mai diverse scopuri. Însă aceste resurse fără compartimentul logic de sistem (software de sistem) întâmpină dificultăţi majore în relaţiile cu mediul în care trebuie să funcţioneze. Acesta este motivul principal al creării sistemelor de operare, destinaţia cărora este administrarea (gestiunea, controlul) resurselor tehnice principale şi asigurarea unei interfeţe comode (plăcute, prieteneşti) între utilizator şi calculator.
Curriculumul modular „Sisteme de operare” este un document normativ şi obligatoriu pentru realizarea procesului de pregătire a tehnicienilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar, care vor elabora diverse aplicații în conformitate cu sarcinile de lucru.
Scopul studierii acestui modul constă în formarea competenţei profesionale specifice privind dezvoltarea deprinderilor practice pentru înţelegerea modului de instalare, configurare, optimizare şi întreţinere a sistemelor de operare. De asemenea, modulul contribuie la formularea și la rezolvarea problemelor din domeniul sistemelor de operare.
Studierea modulului „Sisteme de operare” va contribui la formarea şi dezvoltarea de competenţe profesionale ce corespund nivelului patru de calificare:

 • cunoștințe faptice, principii, procese și concepte generale în domeniul tehnologiei sistemelor de operare; 
 • abilități practice necesare pentru instalarea, configurarea şi întreţinerea sistemelor de operare;
 • asumarea responsabilității pentru crearea unui mediu adecvat de muncă şi remedierea situaţiilor de risc. 
Competenţele formate şi dezvoltate în cadrul acestui modul vor fi necesare pentru comunicarea şi respectarea eticii profesionale în relaţiile cu utilizatorii calculatoarelor personale. De asemenea, ele vor fi de un real folos în activitatea profesională a tehnicianului de software, în special, în proiectarea aplicaţiilor de sistem ce folosesc intensiv serviciile oferite de sistemele de operare, precum şi în ocupaţiile legate de instalarea, configurarea şi întreţinerea sistemelor de operare pe calculatoarele personale utilizate în companii.

Conţinuturile incluse în structura modulului Limbaje de asamblare oferă elevilor cunoştinţe care le vor permite să-şi dezvolte abilităţi practice privind scrierea programelor mai eficiente în limbaje evoluante, deoarece cunosc ce se întîmplă la nivelul procesorului. Limbajul de asamblare reprezintă un limbaj de nivel coborât, care este oricum utilizat de compilatoarele de limbaje de nivel înalt la translatarea codului sursă din limbaj de nivel înalt în limbaj cod mașină, singurul pe care îl poate înțelege și executa calculatorul.
Există numeroase componente ale sistemului de operare și ale altor aplicații, considerate drept critice și performante care au fost și mai sunt realizate în limbaj de asamblare, deoarece aceste secvențe trebuie să consume cât mai puțin timp, și eventual, cât mai puțină memorie. Această performanță se realizează prin utilizarea cât mai eficientă a instrucțiunilor și structurii procesorului.
Studiul acestei discipline oferă elevilor cunoştinţe care le vor permite să-şi dezvolte abilităţi practice privind formarea unui raţionament coerent şi complet asupra modalităţilor de utilizare a limbajelor de asamblare la programarea sistemelor numerice de calcul, implementarea algoritmilor specifici domeniului ingineresc prin intermediul asamblorului.

Sistemele de gestiune a bazei de date reprezintă un pachet de programe specializat pentru definirea, crearea, întreţinerea şi manipularea datelor pentru diverse aplicaţii, asigurând protecţia datelor faţă de accese neautorizate şi de anumite defecte de funcţionare. Modulul „Sisteme de gestiune a bazelor de date” prezintă concepte despre sisteme de gestiune a bazelor de date, construirea bazelor de date, introducerea de înregistrări în bazele de date și prelucrarea informaţiei din baze de date, permiţând astfel accesul utilizatorului la date printrun limbaj de nivel înalt, apropiat modului obișnuit de operare.
Elevul va acumula cunoştinţe teoretice și aplicative legate de utilizarea sistemelor de gestiune a bazelor de date. Studiind acest modul tehnicianul pentru suportul tehnic al calculatoarelor, va defini structura datelor, a relaţiilor dintre acestea, a condiţiilor de acces la datele din baza de date și seta drepturile de acces a utilizatorilor. Prin intermediul limbajului de manipulare va modifica, căuta, sorta şi edita înregistrările virtuale după care va crea şi utiliza obiecte ale bazei de date. Modulul este axat pe studierea sistemelor de gestiune a bazelor de date predominant relaționale, care asigură accesul simultan a mii de utilizatori la aceeași baza de date.
Față de modelele ierarhice și rețea, modelul relațional prezinta avantaje, precum independența logică și fizică, pune la dispoziția utilizatorilor limbaje ne-procedurale, optimizează accesul la date, îmbunătățește integritatea și confidențialitatea datelor, etc.

Unitatea de curs Elemente și echipamente în automatizări va dezvolta competența acțional-funcțională în identificarea, selectarea, cercetarea senzorilor și traductoarelor utilizate în implementarea sistemelor de control automate, identificarea și aplicare resurselor tehnice existente pentru sporoirea calității și performanțelor sistemului automat elaborat. La această unitate de curs elevul însușește caracteristicile de bază a elementelor componente din care sunt alcătuite sistemele semiautomatizate și complet automatizate, totodată elevul se familiarizează cu domeniile de utilizare, principiile de funcționare, schemele de conexiune și metodele de întreținere a elementelor de acționare automatizată. Cunoștințele și abilitățile dobândite vor facilita accederea în cariera profesională conform calificării.

După studierea acestui modul, elevul va fi capabil să: 

− verifice rețele de calculatoare;

 − adauge sau să elimine adrese IP;

 − întrețină rețele de tip subnet;

 − configureze domeniul unei rețele și întreținerea acesteia; 

− depaneze și să remedieze problemele apărute în rețea; 

− rezolve problemele legate de atașarea hardware-ul la rețea; 

− configureze sau să modifice politicile de securitate; 

− adauge și să elimine utilizatorii de rețea; 

− aplice filtre și soluții anti-spam.

La finalizarea modulului, elevul va fi capabil să:

 − determine performanţele reţelelor de calculatoare, să identifice avantajele şi dezavantajele acestora;

 − identifice necesităţile beneficiarilor reţelelor de calculatoare; 

− perfecteze documentele de proiect ale reţelelor de calculatoare;

 − utilizeze instrumentarul de proiectare asistată de calculator a reţelelor.

Valoarea formativă a disciplinei :

 − Familiarizarea cu noţiunile elementare despre sistemele de operare în reţea. 

− Formarea deprinderilor de comparare şi evaluare ale sistemelor de operare în reţea. 

− Formarea noţiunilor de bază privind resursele fizice şi logice ale unui server şi modul în care sunt            puse la dispoziţia utilizatorului prin intermediul sistemului de operare. 

− Formarea deprinderilor de lucru cu sistemele de operare în reţea.

Conţinuturile incluse în modulul AUTOMATIZARE CU MICROPROCESOARE oferă elevilor cunoştinţe care le vor permite să-şi dezvolte abilităţi practice privind microprocesoarele şi microcontrolerele cu utilizarea acestor circuite în componentele sistemelor de calcul. 

Studierea acestui modul se bazează pe competenţele elevilor formate şi dezvoltate în cadrul unităţilor de curs: 

 • F.01.O.009 Materiale şi circuite pasive 
 • F.04.O.012 Dispozitive electronice și microelectronice 
 • F.06.O.014 Analiza şi sinteza circuitelor numerice 
 • S.07.O.021 Limbaje de programare 

Curriculumul cuprinde trei unități de conținut: Arhitectura sistemelor cu microprocesor, Microprocesoare de uz general, Microcontrolere.

⚽ Pasare mingii cu ambele mini la perete 

ACCESATI AICI

Asistența in securitatea rețelelor de calculatoare consta in securizarea, supravegherea, monitorizarea rețelelor de calculatoare. In ansamblu, asistenta in securitatea rețelelor de calculatoare presupune: 

 1. securizarea echipamentelor de re.ea; 
 2. monitorizarea echipamentelor; 
 3. filtrarea pachetelor; 
 4. securizarea sta.iilor de lucru; 
 5. construirea politicilor de securitate. 

        Efectuand lucrarile de securizare, tehnicianul monitorizeaza activitatea cotidiana din retea si  asigura utilizarea resurselor companiei conform standardelor stabilite pentru utilizatorii de  retele. Totodata, asistentul ruleaza teste in scopul depistarii eventualelor atacuri de rețea. 

         Ca parte a securizarii retelelor, tehnicianul monitorizeaza traficul, efectuand, dupa caz, filtrarea  acestuia. De asemenea, asistentul in securitatea re.elelor de calculatoare seteaza servicii de filtrare a traficului, configureaza i-Bariere, efectueaza configurarile echipamentelor de retea,  modifica, daca este cazul, configuratia retelei. 

Modulul ”Arhitectura reţelelor de calculatoare” este destinat pentru formarea şi dezvoltarea competenţele profesionale specifice calificării în cauză. Însuşirea de către elevi a conceptelor de bază: reţea, host, server, protocol, arhitectură, comunicare pe niveluri, medii de transmisie, echipamente de reţea protocol, ş.a. contribuie la formarea primelor competențe specifice din domeniu, necesare tehnicianului pentru a cunoaşte tipurile de medii de transmisie, echipamente de reţea, modele de arhitecturi de reţea, a înţelege procesele ce au loc la transmiterea datelor, pentru a depista locurile în care s-a întrerupt comunicaţia şi pentru a interveni, dacă remedierea problemei ţine de competenţa lui.

 După studierea acestui modul, elevul va fi capabil să:

−       identifice tipul de reţea şi arhitectura ei;

−       descrie topologia reţelei de calculatoare;

−       analizeze comunicarea în reţea conform modelelor arhitecturale OSI şi TCP/IP;

−       identifice componentele hardware şi software ale reţelei de calculatoare;

−       partajeze resursele logice şi fizice ale reţelei;

−       realizeze patch cord-uri UTP, utilizând instrumente corespunzătoare;

−       configureze în reţea un calculator, un ruter;

−       utilizeze aplicaţii de testare, proiectare a reţelei şi simularea lucrului în ea;

−       utilizeze standardele şi tehnologiile LAN;

−       asiste proiectarea reţelelor locale şi configurarea lor.

        Competenţele cu caracter cognitiv şi aplicativ, obţinute ca rezultat al studierii acestui modul, vor sta la baza însuşirii conştiente a celorlalte module de specialitate.

 Competenţele profesionale specifice modulului

Competenţele profesionale specifice modulului sunt: 

CS1. Alegerea tipurilor mediilor de transmisii.

CS2. Operarea cu tipuri de reţele şi topologii. 

CS3. Manipularea adreselor de reţea.

CS4. Simularea proceselor de transmitere a datelor între calculatoare pe diverse modele arhitecturale.

CS5. Operarea cu echipamentele de reţea.

CS6. Testarea şi depanarea conectivităţii în reţelele LAN. 

CS7. Realizarea reţelelor Ethernet.

CS8. Divizarea în subreţele. 

CS9. Agregarea reţelelor.

CS10. Interconectarea reţelelor locale de diverse tipuri.

CS11. Operarea cu protocoalele principale ale nivelului aplicaţie. 

CS12. Aplicarea standardelor pentru reţele de calculatoare.


    Unitatea de curs Asigurarea calității își propune să faciliteze dezvoltarea la elevi a competențelor privind operarea cu termeni specifici Sistemului de Management a Calității prin prisma standardelor internaționale ISO 9000 în vederea proiectării, asigurării, ținerea sub control și îmbunătățirea continuă a calității.

    Curriculum disciplinar la unitatea de curs Asigurarea calității este parte componentă a programului de formare profesională la componenta de specialitate în conformitate cu Planul de învățământ aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, specialitatea Metrologie și certificarea conformității.

    Pentru a dezvolta competențe specifice disciplinei este necesar ca elevul să posede cunoștințe și abilității acumulate în cadrul următoarelor unități de curs.

 • Istorie și filosofie
 • Geografie
 • Bazele metrologiei
 • Bazele standardizării
 • Grafica inginerească
 • Desen tehnic
 • Metrologie și standarde ăn ecologie
 • Metrologia aplicată
 • Certificarea producției
 • Bazele antreprenoriatului


Определение мультимедиа: Мультимедиа означает использование нескольких форм средств массовой информации, таких как текст, звук, изображения, анимация и видео, в одном и том же произведении или проекте.

Grafica asistată de calculator (adesea cunoscută sub denumirea de "Computer-Aided Design" sau CAD în limba engleză) reprezintă utilizarea sistemelor informatice în asistarea sau facilitarea creării, modificării, analizării sau optimizării unui design. Acest domeniu combină arta vizuală cu tehnologia, permițându-le profesioniștilor să creeze și să modifice modele digitale cu precizie și eficiență.

GAC poate fi utilizat într-o gamă largă de industrii, inclusiv arhitectură, inginerie, proiectare produs, animație și multe altele. Există două tipuri principale de grafică asistată de calculator: 2D (bidimensional) și 3D (tridimensional).

 1. GAC 2D: Acest tip de design se referă la crearea de desene tehnice și ilustrații care au doar lungime și lățime. Acesta este adesea folosit pentru planuri arhitecturale, scheme electrice sau alte desene tehnice.

 2. GAC 3D: Acesta este un pas mai avansat, permițând proiectarea de obiecte cu adâncime, lățime și înălțime. Modelele 3D pot fi rotite și vizualizate din orice unghi, iar în unele programe avansate, se pot adăuga texturi, iluminare și alte detalii pentru a crea reprezentări foarte realiste ale obiectelor.

Avantajele utilizării GAC includ:

 • Precizie: Modelele digitale pot fi create cu o precizie ridicată și pot fi modificate cu ușurință.
 • Eficiență: Modificările pot fi făcute rapid, fără a fi nevoie să se înceapă de la zero.
 • Simulări: În funcție de software, proiectanții pot efectua simulări pentru a vedea cum funcționează sau reacționează un design în diferite condiții.
 • Interoperabilitate: Fișierele pot fi partajate și deschise în diferite programe sau trimise către mașini pentru producție, cum ar fi imprimantele 3D.

În zilele noastre, dispozitivele electronice devin tot mai mici şi mai puternice şi sunt disponibile pentru om în toate locurile posibile. Datorită acestei evoluţii rapide a tehnologiei şi a nevoilor umane de a avea cât mai aproape toate aplicaţiile necesare, dezvoltarea acestor aplicaţii a luat o amploare foarte mare. Elaborarea aplicațiilor mobile sau întreținerea acestora  se realizează cu ajutorul platformelor pentru elaborarea aplicațiilor, aceste IDE ne permite adăugarea unui funcțional nou în aplicația deja existentă cât și elaborarea uneia de la " zero".

Cursul, Programarea aplicațiilor pentru dispozitive mobile constă în dezvoltarea competenței profesionale specifice de lucru în domeniul dezvoltării mobile (bazele proiectării și programării aplicațiilor mobile), studierea platformelor și posibilitățile oferite de acestea pentru dezvoltarea sistemelor mobile, obținerea aptitudinilor practice în crearea aplicațiilor mobile.

 Modulul respectiv este structurat în trei unități de învățare și este destinat studierii limbajului Java și elaborarea apliсațiilor mobile.


Rapiditatea cu care dispozitivele mobile au înlocuit desktop-urile transmite o idee foarte clară despre trendul crescător al tehnologiei ce dispune de facilitați de accesare a datelor de oriunde în orice moment. Dispozitivele mobile au devenit o parte integrată în viața de zi cu zi pentru oameni. Din ce în ce mai multe companii își construiesc propriile aplicații pentru a-și promova afacerea și pentru a oferi servicii complete clienților lor.

Aplicațiile mobile pot fi utilizate cu success, fie ca unelte de branding, marketing sau publicitate, fie ca produse în sine. Aplicațiile pot deservi o gamă variată de domenii de la cărți, utilitare, jocuri până la aplicații educative și business.

Cursul „ Programarea aplicațiilor pentru dispozitive mobile” permite formarea abilităților practice de creare a aplicațiilor mobile. Pe durata studierii cursului studentul va utiliza limbaje și sisteme de programare, precum și instrumentele necesare pentru dezvoltarea aplicațiilor mobile.


Competența profesională generală  din descrierea calificării: Elaborarea aplicațiilor mobile.

Competențe profesionale specifice disciplinei:

         În cadrul modulului vor fi formate și dezvoltate următoarele competențe profesionale specifice:

CS1. Diferențierea modalităților de dezvoltare și proiectare a aplicațiilor mobile comparativ cu cele desktop;

CS2. Distingerea componentelor de bază, conceptelor, termenilor, legate de platforma aplicației;

CS3. Repartizarea rațională a resurselor oferite de platformă;

CS4. Aplicarea practică a cunoștințelor obținute în proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor mobile.


Modulul ”Asistență pentru crearea site-urilor Web” contribuie la formarea competențelor profesionale ale asistentului programator necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor de lucru stabilite în calificarea profesională:  Dezvoltarea site-ului în baza schițelor și specificațiilor tehnice.  Selectarea tipului de site conform cerințelor formulate de client.  Stabilirea convențiilor de denumire și structura fișierelor.  Identificarea și crearea elementelor de conținut ale site-ului Web.

 Crearea elementelor de navigare pentru facilitarea parcurgerii conținutului site-ului. 

 Crearea paginilor web compatibile cu orice tip de browser.

  Îmbunătățirea aspectului vizual al paginii web. 

 Publicarea paginii web După studierea acestui modul, elevul va fi capabil să: 

- definească structura și conținutul paginii web;

- definească aspectul paginii web;

- formateze pagini web.

În era digitală de astăzi, prezența online nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Site-urile web sunt fața digitală a afacerilor, instituțiilor și chiar a individului. Ele nu doar furnizează informații, dar în multe cazuri facilitează și tranzacții complexe, legături interumane și prezentări interactive. În acest context, capacitatea de a crea și a menține site-uri web devine o competență esențială în multe domenii profesionale.

Aplicațiile Web moderne sunt mai mult decât pagini statice; ele sunt sisteme software complexe, adaptabile și interconectate, care oferă servicii interactive pe dispozitive diverse. În acest context, abilitatea de a dezvolta și administra aceste aplicații necesită o înțelegere profundă a tehnologiilor, principiilor de design și strategiilor de afaceri.

De aceea, Modulul „Crearea site-urilor WEB” este conceput pentru a furniza elevilor cunoștințele și abilitățile necesare pentru a deveni dezvoltatori web competenți și inovatori. Acesta va aborda atât aspectele tehnice, cum ar fi programarea și designul, cât și cele strategice, legate de planificarea și promovarea site-urilor.

Pentru a maximiza eficiența învățării în cadrul acestui modul, este recomandat ca studenții să aibă cunoștințe prealabile în următoarele domenii:

Ø  Sisteme de gestiune a bazelor de date

Ø  Grafica asistată de calculator

Ø  Sisteme de operare

Ø  Arhitectura calculatoarelor

Prin studierea acestui modul, studenții vor fi echipați nu doar cu abilități tehnice, ci și cu o viziune holistică asupra domeniului dezvoltării web, pregătindu-i pentru provocările și oportunitățile din lumea digitală modernă.


CS1. Descrierea produselor software pentru rețele de calculatoare.

CS2. Descrierea ciclului de viață a produsului software.

CS3. Respectarea regulilor managementului prin proiecte în cadrul strategiilor

de management a relaţiilor cu clienţii (CRM).

CS4. Depistarea punctelor forte și oportunităților managementului relațiilor cu

clienții.

CS5. Depistarea punctelor slabe și riscurilor managementului relațiilor cu

clienții.

CS6. Interpretarea alternativelor de externalizare ale managementului

relaţiilor cu clienţii.

CS7. Descrierea sistemelor informatice de management a relaţiilor cu clienţii.


Scopul studierii acestui modul constă în formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale specifice de creare și formatare a paginilor web. Modulul ”Asistență pentru crearea site-urilor Web” permite formarea abilităților practice de creare a paginilor web folosind limbaje de marcare și stilizare. În corespundere cu competențele profesionale specifice modulului, au fost formulate două unități de competență, respectiv și două unități de învățare. Prima unitate se referă la adăugarea elementelor de conținut în pagina web, a doua - la stilizarea paginii web. Pentru studierea modulului nu este obligatoriu însușirea anumitor unităţi de curs.

Bine ați venit în lumea programării web.

Aplicaţiile Web de astăzi sunt sisteme software complexe care oferă servicii interactive şi personalizabile, accesibile prin intermediul diferitelor dispozitive. Ele oferă posibilitatea realizării tranzacţiilor între utilizatori şi de obicei stochează datele într-o bază de date. Elementul distinctiv al aplicaţiilor Web comparativ cu aplicaţiile software tradiţionale este modul în care este utilizat Web-ul: tehnologiile şi standardele sale sunt utilizate ca o platformă de dezvoltare şi ca platformă utilizator în acelaşi timp.

Orientarea actuală în domeniul dezvoltării aplicaţiilor Web este deseori caracterizată printr-o abordare ad-hoc şi o lipsă a metodelor de dezvoltare. Datorită complexităţii şi ritmului dezvoltării aplicaţiilor Web, această abordare are un impact negativ asupra calităţii. Crearea site Web reprezintă un nou domeniu de aplicaţii cu propriile sale provocări asupra dezvoltării software-ului.

O aplicaţie Web este un sistem software bazat pe tehnologiile şi standardele consorţiului World Wide Web (W3C), care oferă resurse Web specifice (conţinut şi servicii) prin intermediul unei interfețe utilizator numită browser Web.

Modulul respectiv este structurat în opt unități de învățare și este destinat formării deprinderilor de realizare efectivă a unui site Web. 

Pentru studierea acestui modul este necesară studierea prealabilă a următoarelor unități de curs:

 • Sisteme de gestiune a bazelor de date
 • Grafica la calculator
 • Sisteme de operare
 • Arhitectura calculatoarelor

Acest curs este potrivit pentru toți cei care vor să învețe cum să folosească Moodle pentru a dezvolta cursuri online.

    Durată: 12 ore
    Certificare: certificat eliberat de către Colegiul Politehnic din mun.  Moodle.

Cursul se desfășoară într-o sală dotată cu calculatoare (fiecare cursant își poate aduce laptopul personal) și videoproiector, astfel încât cursanții să poată urmări și exersa ceea ce prezintă formatorul.

Fiecare subiect abordat în curs este demonstrat de către formator și apoi exersat de către cursanți. Cursul include o serie de activități pe care cursanți trebuie să le realizeze pentru a consolida cunoștințele și competențele formate în cadrul cursului. Trainerii sunt la dispoziția cursanților pentru a le oferi explicații suplimantare și a-i ajuta să aplice fiecare lucru pe care îl învață.

De asemenea, există o zonă de practică în care fiecare cursant are un curs în care are rolul de profesor și pe care trebuie să îl dezvolte pentru evaluarea finală.

Evaluarea finală constă în evaluarea cursului dezvoltat în zona de practică.